REGULAMIN PRZECHOWALNI

§ 1

1. Składający przekazuje, a Przechowawca przyjmuje na przechowanie przedmioty zgodnie ze specyfikacją jak na dokumencie depozytowym.

2. Przyjęcie na przechowanie zostanie potwierdzone sporządzonym przez strony dokumentem depozytowym, zawierającym opis składanych rzeczy.

3. Przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie nie pogorszonym powierzone mu rzeczy, a składający zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

§ 2

1. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie.

2. Ze względu na nieprzewidywalne warunki atmosferyczne (np. wydłużony okres zimowy) czas przechowania powierzonych opon (kół) powyżej okresu na który została zawarta to trzy miesiące i do tego czasu nie będzie naliczana dodatkowa opłata.

3. W przypadku opóźnienia składającego w odbiorze opon powyżej trzech miesięcy, zobowiązany on będzie do zapłaty za kolejny sezon liczony od dnia pierwotnie wyznaczonego terminu odbioru, w kwocie obowiązującej wg cennika z dnia od kiedy rozpoczyna się kolejny sezon (automatyczne przedłużenie umowy na kolejne 6 miesięcy od pierwotnej daty).

4. Składający udziela niniejszym pełnomocnictwa Przechowawcy do usunięcia rzeczy z miejsca przechowania z chwilą upływu 18 miesięcy od terminu przyjęcia do przechowania.

§ 3

1. Przechowawca nie może, bez zgody Składającego używać przedmiotu przechowania oraz nie może oddać rzeczy na przechowanie innej osobie.

§ 4

1. Składający zobowiązuje się do zapłaty Przechowawcy wynagrodzenia w wysokości zgodnej z aktualnym cennikiem, za łączny okres przechowania. Wynagrodzenie z przechowania uiszczane jest przez Składającego z dołu.

§ 5

1. Składający może odebrać przedmiot przechowania w dowolnym terminie, informując o odbiorze minimum 2 dni wcześniej, oraz zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za cały okres na jaki została zawarta niniejsza umowa.

2. W przypadku zagubienia dokumentu depozytowego wydanie nastąpi na podstawie dowodu rejestracyjnego, którego dane będą pokrywały się z informacją dobrowolnie orzeczoną w chwili złożenia depozytu przez Składającego.

3. Składający zwalnia Przechowawcę z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału pokwitowania depozytowego.

§ 6

1. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego Przechowawcy.

§ 7

1. Zmiany niniejszej umowy, pod rygorem nieważności, wymagają zachowania formy pisemnej.

§ 8

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

  1. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze stosowaniem niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby Przechowawcy sądy powszechne.

 

§ 10 Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8-17 oraz w soboty od 9-13.

2. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

§ 11 Przyjęcie opon/kół

1. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni.

§ 12 Odbiór opon/kół

1. Odbiór opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy Przechowalni.

2. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół.

3. Opony/koła, które nie zostaną odebrane w przeciągu jednego dnia od umówionej daty odbioru, podlegają naliczeniu dodatkowej opłaty za przechowanie.

4. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

§ 13 Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany okres przechowania pobiera się „z dołu”, w momencie odbioru opon/kół po sezonie przechowywania.

2. Podane kwoty są kwotami brutto i nie podlegają negocjacji.

§ 14 Odpowiedzialność

1. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie. W przypadku powstania jakiejkolwiek szkody nie przewiduje się zwrotu pieniędzy, lecz wymianę przedmiotu przechowywania na odpowiadający parametrom przedmiotu powierzonego przechowalni.